Horyzont Europa to flagowy program Unii Europejskiej, mający na celu wspieranie badań naukowych i innowacji na przestrzeni lat 2021-2027. Z budżetem przekraczającym 95 miliardów euro, program ten stanowi ewolucję i rozszerzenie swojego poprzednika, Horyzontu 2020, oferując jeszcze większe wsparcie dla naukowców, innowatorów, i przedsiębiorstw w dążeniu do przekształcenia ich pionierskich pomysłów w produkty i usługi mogące zmieniać świat.


Projekty badawczo-rozwojowe mogą zakwalifikować się do Ulgi B+R a także — od 2022r. — do Ulgi IP Box. Dzięki Uldze B+R między innym możesz i odliczyć 100% (w przypadku Centrum badawczego nawet 150%) kosztów uzyskania przychodów działalności B+R. Sprawdź czy Twój projekt może się zakwalifikować.

Quiz: Czy cele twojego projektu zgadzają się z założeniami projektu badawczo-rozwojowego?


Wprowadzenie do Programu Horyzont Europa

Budżet i Środki Finansowe

Horyzont Europa dysponuje imponującym budżetem, co odzwierciedla ambicje Unii Europejskiej w zakresie promowania innowacyjności i konkurencyjności. Program ten jest częścią szerszego pakietu finansowego NextGenerationEU, mającego na celu odbudowę gospodarki europejskiej po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19, stawiając innowacje na czele tej transformacji.

Główne Obszary Działania

Horyzont Europa skupia się na kilku kluczowych obszarach, w tym:

  • Doskonałość naukowa: finansowanie jest dostępne poprzez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) oraz Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), mające na celu wsparcie indywidualnych naukowców i zespołów badawczych.
  • Wyzwania globalne i Europejska przestrzeń badawcza: skoncentrowane na tematycznych klastrach, takich jak zdrowie, cyfryzacja, klimat, energia i mobilność, mają na celu rozwiązywanie globalnych wyzwań społecznych.
  • Innowacyjna Europa: z Europejską Radą ds. Innowacji (EIC) na czele, mającą na celu przekształcanie przełomowych pomysłów w innowacyjne produkty.

Klastry i Wyzwania Globalne

Horyzont Europa” organizuje swoje działania wokół kluczowych “klastrów”, takich jak “Klimat, energetyka i mobilność” oraz “Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”, mających na celu konkretnie adresować wyzwania globalne i społeczne, z którymi mierzy się Europa i świat​​.

Kluczowe Elementy Programu

  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC): wspiera pionierskie badania i innowacyjne projekty.
  • Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA): oferują stypendia dla młodych naukowców, wspierając ich rozwój i mobilność.
  • Wspólne Centrum Badawcze (JRC): dostarcza doradztwo naukowe i wsparcie techniczne dla polityk UE​​.

Misje UE i Rozwój Potencjału Badawczego

Horyzont Europa wprowadza również misje, mające na celu osiągnięcie ambitnych celów w kluczowych obszarach społecznych, takich jak walka z rakiem, adaptacja do zmian klimatycznych, i osiągnięcie neutralności klimatycznej miast do 2030 roku. Te misje mają zmobilizować zasoby i wiedzę, aby osiągnąć konkretną, mierzalną metę, która wpłynie pozytywnie na życie obywateli Europy.

Program skupia się na wspieraniu doskonałości naukowej, stymulowaniu innowacji oraz odpowiadaniu na globalne wyzwania społeczne. Poprzez finansowanie badań i innowacji, “Horyzont Europa” ma na celu zapewnić, że Europa pozostanie przodownikiem w dziedzinie nauki, wspierać jej przemysł i technologię oraz przyczyniać się do rozwiązywania problemów takich jak zmiana klimatu, zdrowie publiczne i transformacja cyfrowa​​.

Program obejmuje również Misje UE, które są ambitnymi projektami mającymi na celu osiągnięcie znaczących postępów w obszarach o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa, takich jak walka z rakiem, adaptacja do zmian klimatycznych, ochrona oceanów i poprawa bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto, program ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności między krajami i regionami UE​​.

Synergia z Innymi Programami UE

Horyzont Europa” jest ściśle powiązany z innymi inicjatywami i programami finansowymi UE, takimi jak InvestEU, Erasmus+, Cyfrowa Europa, a także europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, co ma na celu maksymalizację wpływu inwestycji w badania i innowacje na gospodarkę i społeczeństwo​​.

Zaproszenie do Działania

Horyzont Europa jest otwarty dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych, uniwersytetów i pojedynczych innowatorów, zachęcając do aplikowania i wykorzystania dostępnych środków na rozwój innowacyjnych projektów. Wspiera on nie tylko rozwój nowych technologii, ale także promuje współpracę transgraniczną, dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami.

Zachęcamy przedsiębiorstwa i naukowców do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mogą pomóc w nawigacji po programie i maksymalizacji szans na uzyskanie finansowania. Horyzont Europa to unikalna szansa na przyspieszenie rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do budowania zrównoważonej przyszłości Europy.