Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to inicjatywa skierowana na odbudowę i zwiększenie odporności polskiej gospodarki, mocno doświadczonej przez pandemię COVID-19. Program ten, finansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jest częścią szerszego Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla Europy, będącego częścią NextGenerationEU. Polska w ramach KPO otrzyma łącznie 158,5 mld zł, co stanowi znaczącą iniekcję środków mających na celu przyspieszenie odbudowy ekonomicznej oraz zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy.

Krajowy Plan Odbudowy – Najważniejsze informacje

KPO jest inicjatywą finansową skierowaną na odbudowę potencjału rozwojowego gospodarek utraconego wskutek pandemii. Utworzony w odpowiedzi na globalny kryzys wywołany przez pandemię, Krajowy Plan Odbudowy ma za zadanie wspierać kluczowe sektory gospodarki oraz społeczeństwo w pokonaniu skutków kryzysu. Program ten kładzie szczególny nacisk na transformację cyfrową oraz ekologiczną, mając na uwadze długoterminowe cele rozwojowe Polski oraz Unii Europejskiej. W ramach KPO dla Polski przeznaczono 158,5 mld zł, z czego 106,9 mld zł będą dostępne w postaci dotacji, a 51,6 mld zł zostaną wykorzystane w formie preferencyjnych pożyczek. Środki te zostaną przeznaczone na realizację szerokiego zakresu inwestycji i reform w różnych obszarach, od zielonej energii, poprzez cyfryzację, aż po ochronę zdrowia i edukację.

Dla kogo jest KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum beneficjentów. Od indywidualnych obywateli, przez przedsiębiorstwa różnej wielkości, aż po jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne. Dzięki KPO, polskie przedsiębiorstwa mają szansę na wsparcie finansowe w procesie cyfryzacji oraz transformacji ekologicznej, co z kolei przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku. Obywatele mogą liczyć na poprawę jakości usług publicznych, w tym zdrowotnych i edukacyjnych, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości ich życia i wzmocni polską gospodarkę.

Realizacja KPO obejmuje szeroki wachlarz projektów od inwestycji w zieloną energię, przez rozwój cyfrowych usług publicznych, aż po modernizację infrastruktury transportowej i ochrony zdrowia​​. Projekty w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) mają na calu wzrost poziomu życia społeczeństwa i przyczynienie się do wzmocnienia polskiej gospodarki.

KPO stanowi istotne wsparcie dla polskiej gospodarki, przyczyniając się do jej odbudowy i modernizacji. Inwestycje i reformy przewidziane w planie mają na celu nie tylko krótkoterminową pomoc, ale również długofalowe zwiększenie konkurencyjności kraju na tle Europy​​.

Jak skorzystać z KPO?

Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje KPO, przedsiębiorcy oraz inni beneficjenci muszą przejść przez szczegółowy proces aplikacyjny. Etapy ten obejmuje przygotowanie projektu, zgłoszenie i ocenę aplikacji. PFR oraz inne zaangażowane instytucje oferują wsparcie na każdym z tych etapów, ułatwiając dostęp do finansowania i zwiększając szansę na sukces projektów. Szczegółowe informacje o możliwościach aplikacji i wsparciu dostępne są na stronach instytucji zarządzających KPO oraz w Polskim Funduszu Rozwoju​​.

Odwiedź Portal Funduszy Europejskich by poznać aktualne informacje o procesie aplikacyjnym KPO.

Cele, priorytety i komponenty KPO

Program opiera się na sześciu głównych komponentach, skupiających się na różnych aspektach gospodarki i społeczeństwa:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • Zielona, inteligentna mobilność.

Każdy z tych komponentów obejmuje szereg projektów i reform, mających na celu nie tylko odbudowę, ale także zrównoważony rozwój Polski.

Źródło: Strona Krajowych Funduszy Europejskich

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki

Komponent A, będący częścią KPO, skupia się na pobudzeniu inwestycji, zwiększeniu produktywności oraz wzmocnieniu konkurencyjności i odporności polskich przedsiębiorstw.

W ramach Komponentu A, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie finansowe przeznaczone na rozwój narodowego systemu innowacji, edukację i dopasowanie rynku pracy, a także na ograniczenie negatywnych skutków pandemii. Wyróżnia się tu dwa główne obszary: część dotacyjna i pożyczkowa, które oferują różne formy wsparcia zależnie od specyfiki i potrzeb projektów.

Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Komponent B kładzie nacisk na kilka kluczowych obszarów: rozwój odnawialnych źródeł energii, wsparcie dla inwestycji w sektorze wodorowym oraz poprawę efektywności energetycznej. Inicjatywy te są ściśle powiązane z celami Unii Europejskiej dotyczącymi zielonej transformacji i neutralności klimatycznej. W ramach komponentu planowane są również działania mające na celu modernizację istniejącej infrastruktury energetycznej, aby była ona bardziej efektywna i mniej obciążająca dla środowiska.

Inwestycje w ramach Komponentu B mają dalekosiężne znaczenie dla przyszłości energetycznej i środowiskowej Polski. Przyczyniają się one do przyspieszenia transformacji energetycznej, zwiększając udział zielonej energii i poprawiając efektywność energetyczną. Oczekuje się, że te działania nie tylko przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również wpłyną pozytywnie na gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy i stymulując rozwój technologiczny.

Komponent C „Transformacja cyfrowa

Komponent C “Transformacja cyfrowa” w Krajowym Planie Odbudowy ma na celu przyspieszenie procesu cyfryzacji w Polsce poprzez rozwój informatyczny sektora publicznego, gospodarki i społeczeństwa. Z planowaną alokacją około 3,7 mld EUR, wsparcie skupia się na trzech głównych obszarach: poprawie dostępu do szybkiego Internetu, rozwoju e-usług oraz wzroście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Działania mają szeroki wpływ na przedsiębiorstwa, edukację, bezpieczeństwo publiczne i efektywność administracji​​.

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Komponent D “Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach Krajowego Planu Odbudowy skupia się na inwestycjach w sektorze ochrony zdrowia, z budżetem 412,5 mln EUR. Celem jest wsparcie przedsiębiorstw life science w działaniach badawczo-rozwojowych i projektach inwestycyjnych dotyczących rozwoju produktów biomedycznych. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na badania w zakresie leków, urządzeń medycznych, oraz na rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych przez inwestycje związane z produkcją w Polsce substancji czynnych​​.

Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność

Komponent E “Zielona, inteligentna mobilność” w Krajowym Planie Odbudowy ma na celu zmiany w polskim sektorze transportowym, skupiając się na dekarbonizacji i zanieczyszczeniu powietrza. Zmiany prawne dotkną szerokiego spektrum działalności, od wprowadzenia opłaty rejestracyjnej i podatku od posiadania pojazdów emitujących zanieczyszczenia, przez rozszerzenie systemu opłat drogowych, po ustanowienie stref transportu niskoemisyjnego w miastach. Budżet tej części wynosi 30,6 mld EUR dotacyjnych i 3,1 mld EUR pożyczkowych, wspierając m.in. MŚP w opracowywaniu niskoemisyjnych produktów i technologii​​.

Fundusze z KPO pomogą Twojej firmie

Realizacja KPO niesie ze sobą szereg wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i finansowych. Kluczowe będzie zapewnienie transparentności procesów oraz efektywne monitorowanie postępów i wyników projektów. Perspektywy są jednak obiecujące, a skuteczna implementacja KPO może znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Polski.

Krajowy Plan Odbudowy jest ambitnym programem, który może przynieść Polsce znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, konieczne jest aktywne zaangażowanie wszystkich grup beneficjentów oraz efektywne wykorzystanie dostępnych środków.

Krajowy Plan Odbudowy to szansa na znaczącą poprawę jakości życia Polaków oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, by dokładnie zapoznali się z możliwościami, jakie oferuje KPO, oraz skontaktowali się z naszymi ekspertami, którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji i wsparcia w procesie aplikacyjnym.