Ścieżka SMART, będąca częścią programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, stanowi istotne narzędzie dla polskich przedsiębiorstw dążących do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Program ten ma na celu wspieranie innowacyjności firm poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne wdrożenie ich wyników na rynek.

Unikalną cechą Ścieżki SMART jest jej modułowość, która pozwala przedsiębiorcom na elastyczne dostosowanie zakresu projektu do indywidualnych potrzeb i celów rozwojowych firmy​​.


Projekty badawczo-rozwojowe mogą zakwalifikować się do Ulgi B+R a także — od 2022r. — do Ulgi IP Box. Dzięki Uldze B+R między innym możesz i odliczyć 100% (w przypadku Centrum badawczego nawet 150%) kosztów uzyskania przychodów działalności B+R. Sprawdź czy Twój projekt może się zakwalifikować.

Quiz: Czy cele twojego projektu zgadzają się z założeniami projektu badawczo-rozwojowego?


Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki

W obliczu szybko zmieniającej się gospodarki i coraz większego nacisku na innowacje oraz zrównoważony rozwój, polskie przedsiębiorstwa stają przed nowymi wyzwaniami. Ścieżka SMART, program dofinansowań unijnych, stanowi odpowiedź na te potrzeby, oferując wsparcie w zakresie innowacji, badań i rozwoju (B+R), cyfryzacji, zazielenienia biznesu oraz internacjonalizacji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają szansę na przekształcenie swojej działalności, stając się bardziej konkurencyjnymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

Projekt przewiduje realizację dotacji dla przedsiębiorców, ale także promowanie praktyk, które przyczyniają się do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Ścieżka SMART skupia się na wyzwaniach współczesnego biznesu, takich jak rozwój nowych technologii, transformacja cyfrowa, zrównoważony rozwój oraz podnoszenie kompetencji kadr.

Chcesz wiedzieć jak pozyskać dotację z Funduszy Europejskich dla swojej firmy?

Ścieżka SMART – Moduły

Program Ścieżka SMART wyróżnia się modułowym podejściem do realizacji projektów, dzieląc się na moduły obowiązkowe i fakultatywne. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą wybrać zakres wsparcia dopasowany do swoich specyficznych potrzeb.

Moduły Obowiązkowe:

 • Moduł B+R (Badawczo-Rozwojowy): Obejmuje dofinansowanie prac badawczych, które prowadzą do opracowania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym​​.
 • Moduł Wdrożenie Innowacji: Dotyczy dofinansowania wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, które mogą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej​​.

Moduły Fakultatywne:

 • Infrastruktura B+R: Umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego​​ oraz innej infrastruktury potrzebnej do realizacji agendy badawczej.
 • Cyfryzacja: Wspiera wdrożenie innowacji cyfrowych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa​​.
 • Zazielenienie Przedsiębiorstw: Dotyczy działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Mogą one dotyczyć dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami lub obejmować dofinansowanie do zwiększenia efektywności energetycznej firmy.
 • Internacjonalizacja: Obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów​​.
 • Kompetencje: Pozwala na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających​​.

Moduł B+R – Serce Innowacyjności

W moduł B+R, firmy mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie to obejmuje szeroki zakres działań, w tym wynagrodzenie personelu projektowego, koszty badań, doradztwa, amortyzacji sprzętu i aparatury naukowo-badawczej, a także koszty operacyjne związane z realizacją projektu. Dzięki temu modułowi, przedsiębiorstwa mogą rozwijać innowacyjne produkty lub usługi oraz procesy biznesowe, co jest kluczowe dla wzrostu konkurencyjności i wprowadzania zmian na rynku.

Moduł Wdrożenie Innowacji – Od Pomysłu do Realizacji

Moduł Wdrożenie Innowacji to szansa na wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R. Wsparcie w tym module obejmuje zakup nieruchomości, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Dofinansowanie może także pokrywać koszty usług doradczych wspierających wdrażanie innowacji produktowych.

Moduł Infrastruktura B+R – Rozwój Potencjału Badawczego

W moduł Infrastruktura B+R, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na tworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego. Dofinansowanie to umożliwia finansowanie realizacji agendy badawczej, zakup lub leasing gruntów, nieruchomości, środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Celem jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań i rozwoju innowacji na polskim rynku.

Moduł Zazielenienie Przedsiębiorstw – Ekologiczna Transformacja

Moduł Zazielenienie Przedsiębiorstw wspiera działania na rzecz aspektów środowiskowych, w tym wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zanieczyszczeń. W ramach zazieleniania przedsiębiorstw dofinansowanie obejmuje zakup gruntów, nieruchomości, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, a także wartości niematerialnych i prawnych. W ramach zazielenia przedsiębiorstw firmy mogą liczyć na dofinansowanie wdrożenia technologii przyjaznych środowisku oraz innowacji związane z gospodarką obiegu zamkniętego, podniesienia efektywności energetycznej, oraz rozwoju nowych modeli biznesowych, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju firmy.


Działania w ramach zazieleniania przedsiębiorstw mogą nie tylko przyczyniać się do ochrony środowiska, ale również przynosić korzyści ekonomiczne poprzez redukcję kosztów i otwieranie nowych rynków.


Moduł Cyfryzacja – Przyszłość w Technologii

W erze cyfryzacji i transformacji cyfrowej, moduł cyfryzacji w ramach Ścieżki SMART nabiera szczególnego znaczenia. Obejmuje on finansowanie projektów związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, które są kluczowe dla zwiększenia efektywności, infrastrukturę niezbędną do poprawy jakości usług oraz mają pozytywny wpływa na rozwój nowych modeli biznesowych. Dzięki temu modułowi, przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie transformacji cyfrowej i realizować projekty związane z automatyzacją, big data, sztuczną inteligencją oraz innymi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, a transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej może postępować szybciej.

Moduł Internacjonalizacja – Otwarcie na Światowe Rynki

Moduł internacjonalizacja jest istotnym elementem programu, umożliwiającym przedsiębiorstwom rozszerzenie swojej działalności na rynki międzynarodowe i udział w zagranicznych misjach gospodarczych. Poprzez wsparcie udziału w targach międzynarodowych, budowy sieci kontaktów biznesowych oraz promocji produktów na rynkach zagranicznych, ten moduł otwiera drzwi do globalnego biznesu. Dzięki dofinansowaniom w ramach “Ścieżka SMART” internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy może przebiegać szybciej, a polskie firmy mają szansę na zwiększenie swojej widoczności i konkurencyjności na arenie międzynarodowej.


Dofinansowanie może być wykorzystane by pokryć koszty udziału w targach, podróże służbowe, usługi związane z ochroną praw własności przemysłowej i inne działania promujące produkty na rynkach międzynarodowych.


Moduł Kompetencje – Inwestycja w Zasoby Ludzkie

Celem modułu jest doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy. Dofinansowanie obejmuje koszty podróży służbowych pracowników, organizacji szkoleń, a także usługami doradczymi związanymi ze szkoleniem. Jest to kluczowe dla wsparcia realizacji zadań w pozostałych modułach projektu (np. wyszkolenia pracowników do obsługi infrastruktury badawczej).


Moduł kompetencje w ramach Ścieżki SMART podkreśla znaczenie inwestycji w rozwój umiejętności i wiedzy pracowników. Nabywanie kwalifikacji jest ważne ze względu na nabywanie przez kadrę umiejętności wspierających realizacje zadań z innych modułów, ale także dla długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.


Beneficjenci Programu Ścieżka SMART

Program adresowany jest do szerokiego spektrum przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z innymi firmami, instytucjami naukowymi czy jednostkami badawczymi.

MOŻLIWOŚĆ APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MAJĄ:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): stanowią one kluczową grupę beneficjentów, z możliwością aplikowania o wsparcie na różnorodne aspekty rozwoju firmy​​.
 • Duże przedsiębiorstwa: mogą one również korzystać z dofinansowania, zwłaszcza w obszarze prac badawczo-rozwojowych.
 • Konsorcja przedsiębiorstw: współpraca przedsiębiorstw z innymi firmami, instytucjami naukowymi czy jednostkami badawczymi otwiera nowe możliwości w zakresie innowacyjności i rozwoju.

Ważne jest, że dla każdej z tych grup prowadzony jest osobny nabór wniosków, co gwarantuje dostęp do oddzielnych budżetów.


Możliwości Dofinansowania

W ramach Ścieżki SMART, przedsiębiorstwa mają dostęp do szerokiego wachlarza możliwości dofinansowania:

 1. Wynagrodzenia: Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty B+R​​.
 2. Zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe: Koszty związane z zatrudnieniem zewnętrznych podmiotów do przeprowadzenia badań i usług doradczych.
 3. Dostęp do linii produkcyjnej: Możliwość wykorzystania infrastruktury produkcyjnej do testowania i walidacji rozwiązań.
 4. Surowce i materiały: Finansowanie surowców i materiałów potrzebnych do prowadzenia prac B+R.
 5. Wynajem laboratorium: Dofinansowanie kosztów wynajmu sprzętu lub powierzchni laboratoryjnej.
 6. Targi: W ramach modułu Internacjonalizacja, wsparcie obejmuje koszty związane z udziałem w targach zagranicznych​​.
 7. Aparatura badawcza: Możliwość dofinansowania zakupu lub wynajmu aparatury badawczej.
 8. Budowa linii pilotażowej: Wsparcie dla przedsiębiorstw w tworzeniu własnej linii pilotażowej do testowania innowacji.
 9. Oprogramowanie: Dofinansowanie opłat licencyjnych i subskrypcyjnych na potrzeby projektów B+R.

Warunki i Terminy

Każdy z modułów w ramach programu Ścieżka SMART charakteryzuje się określonymi warunkami dofinansowania oraz harmonogramem naboru wniosków, z terminami od grudnia 2023 r. do października 2024 r., które są dostosowane do różnych grup przedsiębiorców oraz rodzajów konsorcjów. Projekty muszą być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2029 roku.

 • Maksymalny poziom dofinansowania: W zależności od modułu i rodzaju działalności, poziom dofinansowania może wynosić do 80% kosztów kwalifikowalnych​​.
 • Terminy naborów wniosków: Różne rundy naborów, z terminami od grudnia 2023 r. do października 2024 r., są dostosowane do różnych grup przedsiębiorców oraz rodzajów konsorcjów​​.
 • Okres realizacji projektu: Projekty muszą być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2029 roku.​

Wnioski i Procedura Aplikacyjna

Aplikowanie o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART wymaga dokładnego przygotowania i zrozumienia procedur. Istotne jest przestrzeganie terminów oraz spełnianie wymagań określonych w ramach poszczególnych modułów. Warto również podkreślić, że składając wniosek o dofinansowanie obowiązkowo należy podkreślić jego innowacyjność oraz potencjalny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i gospodarki.

Proces aplikacyjny w Ścieżce SMART wymaga dokładnego przygotowania wniosku, który musi spełniać określone kryteria i być zgodny z wytycznymi programu. Wnioskodawcy muszą przedstawić szczegółowy plan projektu, w tym cele, zakres działania, przewidywane wyniki oraz harmonogram realizacji. Istotne jest także wykazanie, w jaki sposób projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Realizacja i Wdrażanie Projektów

Realizacja projektów w ramach Ścieżki SMART otwiera przedsiębiorstwom nowe możliwości rozwoju i innowacji. Projekty te, będąc finansowane przez FENG, są nie tylko źródłem wsparcia finansowego, ale również sposobem na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. Wspierając rozwój technologii, nowych produktów i procesów, program ten przyczynia się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

Korzyści i Możliwości Rozwoju

Ścieżka SMART zapewnia nie tylko dofinansowanie, ale także stanowi platformę dla przedsiębiorstw do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywania współpracy biznesowej. Uczestnictwo w programie umożliwia dostęp do nowych technologii, metod i narzędzi, które mogą być kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają szansę nie tylko na rozwój wewnętrzny, ale również na zwiększenie swojej widoczności i pozycji na rynkach międzynarodowych.

Wyzwania i Rozwiązania w Ramach Ścieżki SMART

Realizacja projektów w ramach programu Ścieżka SMART może napotykać na różnorodne wyzwania, takie jak dostosowanie technologii do specyficznych potrzeb rynku, zapewnienie efektywności kosztowej czy integracja nowych rozwiązań z istniejącymi procesami przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na te wyzwania, program oferuje wsparcie nie tylko finansowe, ale także doradcze, umożliwiając firmom skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów w dziedzinie innowacji i technologii.

W ramach programu Ścieżka SMART można skorzystać z usług doradczych.

Perspektywy Rozwoju w Kontekście Ścieżki SMART

Ścieżka SMART otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami szereg możliwości i perspektyw rozwoju. Program ten, poprzez wsparcie innowacyjności, cyfryzacji, ekologii oraz internacjonalizacji, umożliwia firmom nie tylko dostosowanie się do współczesnych wyzwań rynkowych, ale także aktywne kształtowanie przyszłości w różnych branżach. W kontekście dynamicznie zmieniającego się świata biznesu, program ten stanowi istotne narzędzie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i innowacji.

Perspektywy dla Polskich Przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest wyjątkowym narzędziem wspierającym innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Oferując elastyczne rozwiązania dofinansowania, program ten otwiera przed przedsiębiorstwami nowe horyzonty rozwoju i umożliwia realizację ambitnych projektów badawczo-rozwojowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą nie tylko doskonalić swoje produkty i usługi, ale także przyczyniać się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podsumowanie i Zachęta do Udziału

Podsumowując, Ścieżka SMART jest znaczącym programem wspierającym polskie przedsiębiorstwa w ich dążeniu do innowacyjności i rozwoju. Oferując różnorodne moduły dofinansowania, program ten dostarcza narzędzi niezbędnych do realizacji ambitnych i przełomowych projektów. Zachęcamy przedsiębiorstwa do aktywnego uczestnictwa w programie oraz wykorzystania dostępnych możliwości do rozwoju swoich firm i wnoszenia wkładu w rozwój polskiej gospodarki.

Chcesz mieć pewność, że uzyskasz dotacje dla swojej firmy?