W obliczu nadchodzących wyzwań, jakie stawia przed nami przyszłość, rząd ogłasza nowe nabory do Krajowego Planu Odbudowy. To niepowtarzalna okazja dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, aby skorzystać z bezprecedensowego wsparcia finansowego i technicznego. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami. Nie przegap tej wyjątkowej szansy na przyspieszenie rozwoju swojej organizacji i przyczynienie się do odbudowy gospodarczej Polski.

O Krajowym Planie Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to inicjatywa mająca na celu wspieranie odbudowy i transformacji gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Został stworzony w ramach mechanizmu Next Generation EU, który jest tymczasowym instrumentem odbudowy o znaczącej wartości finansowej, mającym na celu stymulowanie inwestycji i reform. KPO skupia się na kilku kluczowych obszarach, takich jak ekologia, cyfryzacja, spójność społeczna i gospodarcza, zdrowie oraz odporność gospodarcza. Celem jest nie tylko szybka odbudowa, ale również zapewnienie długoterminowego, zrównoważonego wzrostu, zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy oraz promowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Krajowe Plany Odbudowy są opracowywane przez poszczególne kraje członkowskie i muszą być zgodne z wytycznymi UE, aby mogły otrzymać wsparcie finansowe z funduszy europejskich.

Odkryj, jak Krajowy Plan Odbudowy może przekształcić gospodarkę i społeczeństwo, otwierając drzwi do nowych możliwości i inwestycji – dowiedz się więcej o KPO na biznesinnowacji.pl.

Nabory z Krajowego Planu Odbudowy w 2024r.

Aktualne nabory z KPO

DOTACJE

1. Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach

 • Wnioskodawcy i beneficjenci: gminy, jednoosobowe spółki gminne.
 • Przeznaczenie funduszy: budowa budynków, remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, zmiana sposobu użytkowania budynku.

Szczegółowe informacje

2. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

 • Wnioskodawcy i beneficjenci: organizacje branżowe o ogólnopolskim zasięgu działania, organ prowadzący szkołę realizującą kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego.
 • Przeznaczenie funduszy: budowa/przebudowa/adaptacja nowej infrastruktury na działania BCU, zakup wyposażenia dla BCU, prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych w ramach BCU.

Szczegółowe informacje

3. KPO IPCEI CIS

 • Wnioskodawcy i beneficjenci: Direct Partners, Indirect Partners
 • Przeznaczenie funduszy: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, pierwsze zastosowanie w przemyśle, badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe.

Szczegółowe informacje

4. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, część dotycząca budynków jednorodzinnych

 • Wnioskodawcy i beneficjenci: osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Przeznaczenie funduszy: audyt energetyczny, ocieplenie przegród budowlanych (m.in. ścian, stropu, podłogi), wymianę okien/drzwi/bramy garażowej, wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno) niespełniającego wymogów 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN303-5 – na nowoczesne źródło ciepła wskazane w Programie, instalację CO i CW, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną.

Szczegółowe informacje

5. Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

 • Wnioskodawcy i beneficjenci: biblioteki położone w miastach o liczbie mieszkańców od 100 do  200 tys., domy kultury.
 • Przeznaczenie funduszy: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE i więcej.

Szczegółowe informacje

6. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

 • Wnioskodawcy i beneficjenci: osoby fizyczne (w tym pracodawcy), osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty, instytucje publiczne prowadzące instytucje opieki nad dziećmi.
 • Przeznaczenie funduszy: tworzenie nowych miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowo utworzonej instytucji opieki w dwóch formach instytucji opieki – żłobkach i klubach dziecięcych.

Szczegółowe informacje

7. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, część dotycząca budynków wielorodzinnych

 • Wnioskodawcy i beneficjenci: właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych (w tym gminy).
 • Przeznaczenie funduszy: kompleksowe termomodernizacje, zakup, montaż i budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, efektywności energetycznej mieszkaniowego zasobu gminy.

Szczegółowe informacje

Planowane nabory z KPO

 1. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego – wsparcie dla gmin (A1.3.1) [link]
 2. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego – szkolenia dla planistów, Krajowy Plan Odbudowy (A1.3.1) [link]
 3. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (A2.2.1) [link]
 4. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (A2.2.1) [link]

Nabory z KPO w styczniu – podsumowanie

 1. Na E-innowacje
 2. Wsparcie dla studentów
 3. Rozbudowa potencjału badawczego
 4. Żłobki i kluby dziecięce – MALUCH + – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 5. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej
 6. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 7. OZE
 8. Wymiana pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych
 9. Małe przetwórstwo – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Nabory z KPO w lutym – podsumowanie

 1. Na E-innowacje
 2. Branżowe Centra Umiejętności (BCU) – WNIOSKI DO 29.03.2024r.
 3. Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – WNIOSKI DO 31.03.2024r.
 4. Żłobki i kluby dziecięce – MALUCH + – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 5. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej – WNIOSKI DO 31.03.2024r.
 6. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 7. OZE
 8. Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 9. Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)
 10. Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – wsparcie dla gmin – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 11. Małe przetwórstwo – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 12. Czyste Powietrze

Nabory do KPO w marcu – podsumowanie

 1. Na E-innowacje
 2. Branżowe Centra Umiejętności (BCU)
 3. Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – szkolenia dla planistów – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 4.  Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – wsparcie dla gmin – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 5. Żłobki i kluby dziecięce – MALUCH + – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 6. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej – WNIOSKI DO 31.03.2024r.
 7. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych
 8. OZE
 9. Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
 10.  Czyste Powietrze

Nabory do KPO w kwietniu – podsumowanie

Podsumowanie pojawi się wkrótce.